Zbrinjavanje otpada

Zbrinjavanje otpada

Otpad se na osnovu mesta nastanka deli na komunalni, komercijalni i industrijski, a na osnovu svojih osobina deli na opasan, neopasan i inertni.zbrinjavanje-otpada-bulldozer-410119_1920

Opasan otpad jeste otpad koji po svom poreklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi i poseduje najmanje jednu opasnu osobinu. Opasne osobine otpada objašnjene su u Bazelskoj konvenciji kao toksičnost, ekotoksičnost, zapaljivost, korozivnost, reaktivnost, infektivnost itd.

Zbrinjavanje otpada koji spada u opasne podrazumeva izradu i sprovođenje plana upravljanja opasnim otpadom. U okviru plana detaljno se definišu mere i postupci prilikom sakupljanja, skladištenja, transporta, tretmana i odlaganja opasnog otpada na deponje opasnog otpada.

Neopasan otpad je svaki otpadni materijal koji poseduje osobine koje ne utiču štetno na životnu sredinu i zdravlje ljudi, i ne poseduje nijednu od karakteristika opasnog otpada.

Zbrinjavanje otpada koji spada pod neopasan takođe podrazumeva izradu i sprovođenje plana upravljanja neopasnim otpadom. Neopasan otpad se, nakon izdvajanja materijala koje se koriste kao sekundarne sirovine, može tretirati na isti način kao komunalni otpad.