Nase usluge

Naše usluge

 • identifikacija i klasifikacija otpada
 • izrada planova upravljanja otpadom
 • iznalaženje najprihvatljivijih rešenja za zbrinjavanje otpada
 • prodaja otpada za račun klijenta
 • poveravanje poslova upravljanja otpadom (u skladu sa čl.26 zakona)
 • obuka zaposlenih
 • ishodovanje dozvola za upravljanje otpadom i ostalih proizvoda
 • prijava hemikalija u registar
 • izrada dosijea o hemikalijama
 • izrada sigurnosno bezbedosnih lista
 • poveravanje poslova savetnika o hemikalijama
 • obuka zaposlenih
 • sistematizacija radnih mesta
 • izdrada akta o proceni rizika
 • izrada pravilnika o bezbednosti i zdravlja na radu
 • poveravanje poslova
 • obuka zaposlenih
 • izrada glavnog projekta zaštite od požara
 • izrada plana zaštite od požara
 • izrada pravila zaštite od požara
 • izrada sanacionog plana
 • izrada plana evakuacije
 • osnovna obuka zaposlenih
 • poveravanje poslova za lice za zaštitu od požara
 • izrada studija o proceni uticaja na životnu sredinu
 • izrada dokumentacije za dobijanje integrisane dozvole
 • izrada dokumentacije seveso postrojenja (politika prevencije od udesa, plan zaštite od udesa i izveštaj o bezbednosti)
 • poveravanje poslova
 • obuka zaposlenih
 • izrada tehnoloških i metalurških projekata
 • konsalting, inženjering