Upravljanje otpadom predstavlja opšti interes društva u Republici Srbiji, a regulisano je Zakonom o upravljanju otpadom. Ovaj zakon ima za cilj obezbeđivanje i osiguravanje uslova za upravljanje otpadom, na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životna sredina.

Zakon o upravljanju otpadom zasnovan je na sledećim načelima:
  1. Načelo izbora najoptimalnije opcije za životnu sredinu
  2. Načelo blizine i regionalnog pristupa upravljanju otpadom
  3. Načelo hijerarhije upravljanja otpadom
  4. Načelo odgovornosti
  5. Načelo "zagađivač plaća"

Upravljanje otpadom podrazumeva: prevenciju nastajanja otpada, ponovno iskorišćenje i reciklažu otpada, izdvajanje sekundarnih sirovina iz otpada i korišćenje otpada kao energenta, razvoj postupaka i metoda za odlaganje otpada, sanaciju neuređenih smetlišta, razvijanje svesti o upravljanju otpadom...

Organizovanim i dobro osmišljenim sistemom upravljanja otpadom, postižu se pozitivni ekonomski efekti i smanjuju negativni uticaji na životnu sredinu, zdravlje ljudi, biljni i životinjski svet, predele i prirodna dobra od posebnog značaja.

BESPLATNA OBUKA - www.upravljanjeotpadom.com